Mobile Medico
                                                                                   INSTRUKCJA PROWADZENIA GRY SŁUCHOWEJ

1.  Wybierz ciche pomieszczenie do gry i upewnij się, że nie ma w nim zakłócających dźwięków np. z telewizora, radia, hałasu ulicznego itp.
  
    W razie konieczności zamknij okna i drzwi. Upewnij się, że inne osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu nie będą przeszkadzały w grze,
 
     gdyż to rozprasza uwage dziecka.
2.  Posadź dziecko wygodnie blisko stołu i rozłóż przed nim obrazki na stole.
3.  Zanim rozpoczniesz właściwą grę upewnij się, że dziecko umie rozpoznać głosy zwierząt przedstawionych na obrazkach. Jeśli tak nie jest,
      wtedy trzeba dziecko tego nauczyć nadając te głosy z komórki blisko ucha dziecka i prosząc go o pokazanie danego zwierzątka na obrazku
      ( więcej informacji w sekcji Przygotowanie – Trening ).
4.  Ten wstępny trening  jest bardzo ważny i trzeba się upewnić, że dziecko rozumie zasady gry i rozróżnia poszczególne głosy. Następnie należy
       go poinstruować:
  
         •        słuchaj teraz bardzo uważnie,
  
         •        kiedy usłyszysz głos, to pokaż to zwierzątko na obrazku.

5.    Podczas gry można nadawać głosy z głośniczka z odległości uatalonej w sekcji
Kalibracja, kierując głośniczek w stronę ucha dziecka na poziomie
   
     ucha  Zaleca się drugie ucho zakryć ręką, aby tylko jedno ucho było badane w danym czasie. Badanie można też wykonać nadając dźwięki przez
  
      wybrana słuchawkę.
6.   Dziecko powinno pokazać obrazek
 po, a nie przed nadawaniem głosu.
7.   Kiedy dziecko wskaże obrazek, wtedy zaznacz na
Karcie Wyników dobrą odpowiedź znakiem √, a złą odpowiedź znakiem X.
 
      Jest bardzo ważne, aby wyniki tej gry zaznaczyć zaraz po każdej odpowiedzi dziecka, ponieważ później jest bardzo łatwo zapomnieć,
 
      który głos był nadawany, do którego ucha i jaka była reakcja dziecka. Należy powtórzyć próbę przynajmniej 3 razy dla każdego dźwięku
 
      i dla każdego ucha. Poszczególne głosy mogą być nadawane w dowolnej kolejności do danego ucha.
8.  Jeżeli dziecko wskaże niewłaściwy obrazek, nie próbuj skorygować błędnej odpowiedzi, ale zaraz przejdź do nadawania innego głosu,
  
     skrzętnie notując jego błędną odpowiedź. Nie krytykuj odpowiedzi błędnych, gdyż to może zniechęcić dziecko do dalszej gry.
9.   Postaraj się dziecko wynagrodzić i pochwalić po zakończeniu gry, aby je zachęcić do powtórzenia gry w innym terminie
10. Jeśli podczas gry dziecko traci zainteresowanie w jej kontynuowaniu, wtedy można grę przerwać i wznowić w innym czasie lub innym
  
     dniu, kiedy dziecko będzie bardziej nią zainteresowane.
11. Nie jest ważnym, które ucho jest badane w pierwszej kolejności i którym dźwiękiem. Ważnym jest aby test był kompletny a dziecko
  
     nie używało zgadywania, co można  wykryć i ograniczyć przez:
   
         -        zmianę pozycji obrazków na stole
     
       -        zmianę kolejności nadawania dźwięków
     
       -        zmianę nadawania z jednego do drugiego ucha.

Starsze dzieci, zamiast pokazywać obrazek mogą ustnie podać nazwę zwierzątka.

ZASADY ZALICZENIA GRY

Dziecko z normalnym słuchem powinno poprawnie wskazać obrazek danego zwierzątka, mieć przynajmniej 2 odpowiedzi poprawne
dla 3 prezentacji każdego głosu i dla każdego ucha.
Jeżeli nie jest w stanie rozpoznać choćby jednego głosu nawet jednym tylko uchem,
wtedy należy się zwrócić o poradę do właściwego ośrodka medycznego.

Celem stosowania Gry Słuchowej jest wczesne wykrycie istniejącego u dziecka problemu ze słuchem, a nie stawianie diagnozy dotyczącej
przyczyn problemu.

ZASTRZEŻENIE: Mobilemedico nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie Gry Słuchowej, błędną interpretacje
wyników przesiewowego badania słuchu telefonem komórkowym, niewłaściwą jego kalibrację wykonaną przez użytkownika, brak
współpracy ze strony dziecka, brak właściwej czystości i higeny słuchawek.
mobilemedico.com All rights reserved.